Młodzież teraz!

  379

   


  Tytułowym wykrzyknieniem chcemy zwrócić uwagę na potrzebę zajmowania się sprawami współczesnej młodzieży, która żyje w perspektywie wielu wyzwań i niepokojów. „Młodzież teraz!” – zdają się domagać przedstawicielki/przedstawiciele młodszych pokoleń, krytycznie postrzegając rzeczywistość.

  Pomysł tego tematu numeru narodził się podczas konferencji naukowo-dydaktycznej „Oni, one mówią – obalamy stereotypy dotyczące młodzieży”, która odbyła się 10 czerwca 2022 roku w ZCDN-ie. Wzięły w niej udział osoby tworzą­ce Koło Naukowe Pedagogów Młodzieży „Young Power”, działające przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Studentki i stu­denci zdominowali tę konferencję, prezentując w referatach własne koncepcje i tezy pedagogicz­ne. O to chodziło w tym przedsięwzięciu: żeby i mówić o problemach młodzieży, i jednocześnie oddać głos młodym ludziom – badaczkom i bada­czom! – którzy mogliby w ten sposób powiedzieć o sobie. To praktyka przypominająca „odwróconą klasę”: w tym wypadku to nie profesorowie, ale młodsi naukowcy zajęli miejsce za katedrą. In­spiracją do tego działania była pośrednio, znana szerszemu gronu czytelniczemu, książka Justy­ny Sucheckiej Young power! 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat (2020), w której to właśnie młodzież została przedstawiona jako nadzieja na lepszą przyszłość.

  Zachowaliśmy w tym numerze „Refleksji” po­wyższy koncept, dając przestrzeń do wypowiedzi autorkom/autorom zainteresowanym pedagogiką młodzieży. Stąd też wyjątkowo pojawia się nowa rubryka, „Pedagogika młodzieży”, gdzie zostały ze­brane, opracowane i zredagowane teksty studen­tek oraz jednego studenta, występujących podczas konferencji. Przy tej okazji warto podziękować za wsparcie dr Małgorzacie Mikut z Instytutu Peda­gogiki US, opiekunce Koła Naukowego Pedago­gów Młodzieży „Young Power”.

  Ponadto zachęcam do zapoznania się z teks­tami w naszych stałych działach („Wywiad”, „Temat numeru”, „Opinie, refleksje, doświadczenia”), gdzie tematyka pedagogiki młodzieży znajduje swoje kontekstualizacje i kontynuacje. Jestem przekonany, że będą one stanowiły impuls do wielu przemyśleń i konstruktywnych wniosków.

  Sławomir Iwasiów
  redaktor prowadzący