Informacje dla Autorek/Autorów

Szanowne Autorki, Szanowni Autorzy,

gotowe artykuły albo propozycje tematów prosimy przesyłać na adres: kmankowska@zcdn.edu.pl.

Na łamach „Refleksji” zamieszczamy tylko teksty oryginalne, które wcześniej nie były publikowane, zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Minimalna długość tekstu to 3,5 tysiąca znaków ze spacjami w programie Word. Taki rozmiar tekstu przekłada się na jedną (pierwszą) stronę złamanego materiału. Każda kolejna strona artykułu mieści 4 tysiące znaków ze spacjami. Nie przewidujemy publikowania artykułów przekraczających 40 000 znaków.

Uprzejmie prosimy o przygotowywanie tekstów ze standardowymi ustawieniami formatowania w Wordzie: czcionka – Times New Roman 12, odstępy między wierszami – 1,5, marginesy – 2,5, wcięcia akapitowe – 1,25.

Wszelkie ilustracje, infografiki i zdjęcia należy przesyłać w osobnych plikach.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do językowego i merytorycznego opracowania tekstów, a także do zmiany ich tytułów.

Prosimy o zapoznanie się z treścią Oświadczenie Autora/Autorki, do podpisania którego zobowiązany jest każdy autor publikujący swój tekst na łamach „Refleksji”.